Regulamin ClippGO!

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie podane poniżej: REGULAMIN - umowa na korzystanie z Aplikacji, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem pobrania i zainstalowania Aplikacji, regulująca zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji ClippGO! oraz Licencję na korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji ClippGO! oraz zasady korzystania ze strony clippgo.com LICENCJODAWCA - producent Aplikacji ClippGO! i wydawca strony clippgo.com: firma CLIPPGO Ltd. z siedzibą w Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA, posiadającą nr rejestracyjny 12270864. USŁUGODAWCA - producent Aplikacji ClippGO! i wydawca strony clippgo.com: firma CLIPPGO Ltd. z siedzibą w Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA, posiadającą nr rejestracyjny 12270864. CLIPP (Clipp) - informacja opublikowana przez Użytkownika w Aplikacji ClippGO! w oparciu o dane geolokalizacyjne Urządzenia Mobilnego Użytkownika. LICENCJOBIORCA - Użytkownik, pobierający i korzystający z Aplikacji ClippGO! zarówno przed zalogowaniem, jak i po zalogowaniu do Aplikacji. OPROGRAMOWANIE - Aplikacja mobilna ClippGO! dostarczana przez Usługodawcę, instalowana w pamięci Urządzenia Mobilnego przez Użytkownika. APLIKACJA - oprogramowanie pod nazwą aplikacji mobilnej ClippGO! dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia Mobilnego przez Użytkownika i dostępne do pobrania ze sklepów z aplikacjami. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, korzystająca z Aplikacji ClippGO! i/lub strony www.clippgo.com. URZĄDZENIE MOBILNE UŻYTKOWNIKA (przenośne) - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak: smartfon, smartwatch, okulary AR, tablet, telefon komórkowy. POLITYKA PRYWATNOŚCI - spis zasad, jakimi się kieruje się Usługodawca zbierając dane Użytkowników i je przetwarzając. USŁUGI - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji ClippGO! opisane w pkt. 4 Regulaminu. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej ClippGO! przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”). Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. 2. Właścicielem i operatorem strony internetowej clippgo.com oraz producentem Aplikacji ClippGO! jest firma CLIPPGO Ltd. z siedzibą w Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA, posiadająca nr rejestracyjny 12270864 (dalej: “Usługodawca” lub “Operator” lub “Licencjodawca”). 3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych Urządzeniu Mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”). 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: 4.1 Możliwości publikowania w Aplikacji przez Użytkownika informacji (Clipp) dostępnej dla pozostałych Użytkowników Aplikacji. Clipp jest publikowany w miejscu określonym przez współrzędne GPS dostarczone do Usługodawcy poprzez Aplikację w postaci danych geolokalizacyjnych Urządzenia mobilnego Użytkownika w momencie publikowania Clippa przez Użytkownika. Informacja (Clipp) może być tekstowa, graficzna, zawierająca zdjęcie lub będąca połączeniem tekstu i zdjęć, a w przyszłości również zawierająca wideo, filmy, animacje, dźwięki, materiały interaktywne i AR. Maksymalna długość jednego Clippa tekstowego to 250 znaków ze spacjami. 4.2 Poznawaniu, oglądaniu, czytaniu informacji (Clipp) innych Użytkowników. 4.3 Wymianie informacji i wiadomości pomiędzy Użytkownikami, w tym wyrażaniu emocji i komentowaniu informacji (Clipp) własnych i innych Użytkowników Aplikacji. 4.4 Korzystaniu z ofert promocyjnych, handlowych oferowanych przez Partnerów operatora Aplikacji i powiązanych z danym miejscem geograficznym. 4.5 Dostarczaniu informacji o lokalizacji, geolokalizacji. 4.6 Usłudze newsletter. 4.7 Innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji i strony internetowej clippgo.com 4.8 Wyszukiwaniu informacji (tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych i interaktywnych) w terenie. 4.9 Dostępie do mapy. 4.10 Dostępie do strony clippgo.com 4.11 Dostępie do gier terenowych. 4.12 Usłudze nawigacji. 4.13 Usłudze dzielenia się z innymi Użytkownikami Aplikacji informacjami o tym, gdzie i kiedy Użytkownik opublikował informację (Clipp) i gdzie oraz kiedy przebywał Użytkownik publikując informację (Clipp). 5. Aplikacja możliwa jest do pobrania z Google Play (dla systemu Android) oraz w przyszłości ze sklepów internetowych: App Store (dla systemu iOS) oraz App Gallery firmy Huawei. 6. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia Mobilnego Użytkownika. 7. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt. 5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia. 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. 9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, znaki towarowe, elementy graficzne stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 10. Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji różne serwisy. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych serwisów. Korzystanie z oferowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami poszczególnych serwisów, stosuje się postanowienia regulaminów poszczególnych serwisów. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach poszczególnych serwisów stosuje się postanowienia Regulaminu. 11. Usługodawca wykorzystuje w Aplikacji oprogramowanie firm trzecich i zamieścił informacje o rodzaju licencji oraz licencjodawcach w Aplikacji w miejscu informującym o wersji Aplikacji i na stronie clippgo.com. II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI 1. Aplikacja dostępna jest dla osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania instalowania i działania Aplikacji na wybranych Urządzeniach Mobilnych. 2. Aby móc korzystać z Aplikacji, należy mieć ukończone a) 16 lat lub b) 13 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice, opiekunowie mogą pomóc dziecku w korzystaniu z Aplikacji na system Android korzystając np. z usługi Family Link - https://support.google.com/families/answer/7101025 3. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: 3.1 Dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play lub App Gallery - Android w wersji 7.1 (lub nowszej). 3.2 Dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store - iOS w wersji 13 (lub nowszej). 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Usługodawca wyraził na to zgodę. 5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia Mobilnego Użytkownika: 5.1 aktywne połączenie internetowe lub WIFI z dostępem do Internetu, 5.2 aktywna geolokalizacja, 5.3 aktywna usługa GPS, 5.4 wolne miejsce na dysku do 40 MB, 5.5 sprawna kamera w urządzeniu. 6. Aby korzystać z pełnych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. 7. Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez rejestracji (bez zakładania konta), jednak wtedy ma dostęp tylko do ograniczonych funkcjonalności Aplikacji (nie może publikować i komentować Clippa, wyrażać emocji). 8. W celu korzystania z opcjonalnych funkcjonalności Aplikacji niezbędne może się okazać uruchomienia funkcji bluetooth w Urządzeniu Mobilnym. 9. Aplikacja może nie obsługiwać wszystkich urządzeń mobilnych lub wszystkich operatorów telefonii komórkowej. 10. Prawidłowe i kompleksowe funkcjonowanie Aplikacji wymaga wyrażenia poprzez system operacyjny urządzenia zgody na dostęp Aplikacji do: kamery, GPS oraz zgody na wysyłanie powiadomień. 11. Użytkownik może polecić Aplikację innej osobie, korzystając z opcji w menu “Udostępnij ClippGO!” - przesłanie w ten sposób przez Użytkownika informacji o Aplikacji poprzez wiadomość SMS odbywa się na koszt Użytkownika wysyłającego SMS. III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 1. By korzystać z pełnych funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”). 2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: 2.1 nazwa Użytkownika (nick) używana publicznie w Aplikacji, 2.2 adres e-mail, 2.3 hasło oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść. 3. Uruchomienie Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz podstawowych funkcjonalności Aplikacji. 4. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania, zmiany hasła podanego podczas rejestracji na dwa różne sposoby: a) funkcją “zapomniałem hasło” b) funkcją zmiany hasła z poziomu Aplikacji. 5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do: 5.1 podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 5.2 zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom. 6. Usługodawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji. 7. Usługodawca wysyła Użytkownikom Aplikacji powiadomienia e-mail dotyczące zmian zasad świadczenia usług poprzez Aplikację, nowościach w Aplikacji, zawierające prośby o wyrażenie przez Użytkownika dodatkowych zgód niezbędnych do pełnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji, dotyczące procedury zamiany hasła w Aplikacji, usunięcia konta w Aplikacji a także powiadomienia e-mail z ofertami (o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę). 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania i kodu jednorazowego w Aplikacji. 9. Podczas kolejnego uruchamiania Aplikacji następuje automatyczne zalogowanie do konta Użytkownika, chyba że Użytkownik wyloguje się z Aplikacji lub odinstaluje Aplikację. Ponowne zalogowanie się wymaga podania hasła wskazanego podczas rejestracji. W razie, gdy Użytkownik zapomni hasła, jego odzyskanie możliwe jest po wyborze opcji przypomnienia hasła w Aplikacji. Odzyskanie hasła następuje za pomocą adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji i wpisaniu jednorazowego kodu wysyłanego na e-mail Użytkownika. 10. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. 11. Usługodawca wymaga od Użytkownika podania złożonego, trudnego hasła podczas rejestracji konta. IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy. 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 3. Użytkownicy podczas korzystania z Aplikacji są zobowiązani w szczególności do: 3.1 korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania; 3.2 korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw; 3.3 korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku. 3.4 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 4. Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji. 5. Użytkownik zobowiązany jest do nie publikowania informacji (Clipp) o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, informacji których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy. 6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres info@clippgo.com 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 8. Usługodawca ostrzega Użytkownika przed korzystaniem z Aplikacji w trakcie prowadzenia pojazdu, samochodu, motocykla, hulajnogi, roweru, deskorolki, jazdy na rolkach, a także podczas prowadzenia innych pojazdów i zaleca, aby nie korzystać z Aplikacji w takich sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo Użytkownika i innych postronnych osób. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego w danym kraju, w którym Użytkownik korzysta z Aplikacji. 10. Użytkownik nie może publikować za pomocą Aplikacji informacji (Clipp), które nie są zgodne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. Przesyłane przez Użytkownika informacje nie mogą zawierać materiałów chronionych prawem własności intelektualnej osób trzecich (takim jak prawo autorskie), chyba że Użytkownik otrzymał od nich upoważnienie lub jest do tego prawnie upoważniony. Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za informacje (Clippy) przesłane za pomocą Aplikacji. 11. Odpowiedzialność za informacje (Clipp) ponosi osoba lub podmiot, który je publikuje w Aplikacji. Jeśli Użytkownik zauważy w Aplikacji informację (Clipp), która w jego ocenie jest niezgodna z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności lub przepisami prawa, może zgłosić to Usługodawcy poprzez opcję “Zgłoś” z poziomu Clippa lub pisząc na adres info@clippgo.com 12. Użytkownik rejestrując swoje konto w Aplikacji i publikując za pośrednictwem Aplikacji informację (Clipp) wyraża jednocześnie zgodę na dostęp do treści opublikowanych przez niego informacji (Clipp) przez innych Użytkowników Aplikacji, łącznie z dostępem przez nich i przez Usługodawcę do danych geolokalizacyjnych tych informacji (Clipp) - jaki clipp, jakiej treści, w jakim miejscu, pod jakim adresem (również w opcji “W pobliżu”) oraz o jakiej porze (data, godzina, minuta, sekunda) został opublikowany przez Użytkownika. 13. Użytkownik nie może publikować informacji (Clipp) w oparciu o sztuczny, zmieniany celowo przez Użytkownika sygnał GPS (na przykład za pomocą innego oprogramowania lub urządzenia) w celu oszukania prawdziwej geolokalizacji Użytkownika, Urządzenia Mobilnego i miejsca publikacji informacji (Clippa). Publikowanie Clippa w Aplikacji lub dostęp do Clippa z wykorzystaniem oprogramowania zmieniającego w sposób sztuczny sygnał GPS będzie naruszeniem niniejszego Regulaminu i będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika bez ostrzeżenia, a także pozwalało Usługodawcy na dochodzenie od Użytkownika roszczeń za celowy, negatywny wpływ Użytkownika na jakość działania Aplikacji i jej odbiór wśród pozostałych Użytkowników. 14. Użytkownik w celu dopasowania do siebie rodzajów Clippów może wybrać opcję “Zgłoś”, aby wybrany clipp nie pojawiał się więcej w Aplikacji używanej przez Użytkownika. Wybór taki skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszonego przez Użytkownika Clippa z treści publikowanych w Aplikacji danemu Użytkownikowi, który wysłał zgłoszenie. 15. Użytkownik publikuje informację (Clipp) w Aplikacji w wybranym miejscu wskazanym przez geolokalizację Urządzenia Mobilnego Użytkownika na własną odpowiedzialność i po uzgodnieniu z właścicielem terenu, na którym Użytkownik planuje opublikować informację (Clipp). Usługodawca zaleca Użytkownikowi konsultację z właścicielem terenu zamiar publikacji Clippa w publicznej Aplikacji. V. KORZYSTANIE Z APLIKACJI POZA POLSKĄ 1. Usługodawca zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza obszarem RP Aplikacja funkcjonuje na tych samych zasadach, co w Polsce, z zastrzeżeniem ustępów następujących niniejszego punktu. 2. Usługodawca niniejszym informuje, że ustawodawstwa państw innych niż Rzeczpospolita Polska mogą przewidywać sankcje za korzystanie z Aplikacji, w tym w szczególności mandaty karne. 3. Obowiązkiem Użytkownika, który korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji poza terytorium RP jest zapoznanie się z treścią regulacji obowiązujących na terenie państwa, w którym korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji przy braku wiedzy ze strony Użytkownika w zakresie jej legalności w danym państwie bądź też korzystanie z Aplikacji przy jednoczesnej wiedzy Użytkownika o braku jej legalności w danym państwie stanowi wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. 4. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Aplikacji na terenie państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 1. Usługodawca prowadzi nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji. 3. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 4. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. 5. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub partnerów biznesowych Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 6. Korzystanie z Aplikacji w żaden sposób nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ich złamanie przez Użytkownika. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane za pośrednictwem Aplikacji przez innych Użytkowników. 8. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. VII. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem info@clippgo.com 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę użytkownika, adres e-mail Użytkownika (podany przy Rejestracji), model Urządzenia, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. VIII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga usunięcia konta Użytkownika z poziomu Aplikacji, po wpisaniu jednorazowego kodu przesyłanego na adres e-mail Użytkownika i potwierdzenia jego usunięcia z Urządzenia Mobilnego. Usunięcie konta możliwe jest także przez wysłanie przez Użytkownika maila na adres info@clippgo.com z adresu e-mail, który podany został podczas rejestracji. 2. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia konta usunięte zostaną także bezpowrotnie wszystkie Clippy opublikowane przez Użytkownika. Przywrócenie Clippów nie będzie możliwe. 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy a w szczególności ich dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług. IX. NEWSLETTER Użytkownik w celu uzyskania informacji dotyczących Aplikacji, w tym o nowościach firmy ClippGO Ltd., a także innych informacji handlowych dotyczących Aplikacji, Usługodawcy oraz jego partnerów może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej na stronie clippgo.com lub w Aplikacji. X. LICENCJA Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, ClippGO Ltd. udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji, aktualizacji Aplikacji (zgodnie z definicją poniżej), dokumentacji i wszelkich udostępnionych czcionek, na urządzeniach Apple lub urządzeniach z systemem Android, które są własnością lub pod kontrolą Użytkownika, zgodnie z, odpowiednio, Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego Licencjonowanej Aplikacji (LAEULA) i Regulaminem korzystania z Aplikacji ClippGO! oraz Polityką Prywatności. Prawo własności ani prawo własności intelektualnej nie są przenoszone na użytkownika, lecz pozostają przy ClippGO Ltd., które posiada pełne i kompletne prawo własności do Aplikacji, i ClippGO Ltd. zastrzega sobie wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi. Prawa przyznane na podstawie niniejszych Warunków są niezbywalne, ograniczają się do praw własności intelektualnej ClippGO Ltd. do Aplikacji i nie obejmują żadnych innych praw do patentów, czy praw własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach, ClippGO Ltd. nie przyznaje Użytkownikowi prawa do wykorzystywania interfejsów i innych składników własności intelektualnej ClippGO Ltd., w tym na potrzeby projektowania, opracowywania, produkcji, licencjonowania, czy prowadzenia dystrybucji urządzeń i akcesoriów osób trzecich do używania wraz z Aplikacją. Użytkownik może wykonywać swoje prawo do używania Aplikacji na podstawie niniejszych Warunków na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji. Jest zabronione korzystanie z Aplikacji w sposób niedozwolony przez niniejsze Warunki, postanowienia LAEULA oraz Regulamin korzystania z Aplikacji i Politykę Prywatności, w tym m.in. w celu sprzedaży, przeniesienia własności, modyfikacji lub dystrybucji Aplikacji, albo kopiowania, czy dystrybucji danych tekstowych, obrazów, muzyki, nagrań wideo, danych, hiperlinków, wyświetlanych elementów oraz innych treści dostarczanych w ramach Aplikacji, lub używania Aplikacji na urządzeniach, które nie są własnością i nie są pod kontrolą Użytkownika. Niniejsze Warunki nie upoważniają Użytkownika do otrzymywania, ani nie zobowiązują ClippGO Ltd. do dostarczania, dokumentacji w formie papierowej, wsparcia technicznego, pomocy telefonicznej, czy rozszerzeń lub aktualizacji Aplikacji. Użytkownik nie może wprowadzać modyfikacji, ani zmian w Aplikacji, kopiować, rozpowszechniać Aplikacji, ani tworzyć dzieł pochodnych na jej podstawie. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia. ClippGO Ltd. zaleca Użytkownikowi wydrukowanie i zachowanie kopii Regulaminu, Licencji i Polityki Prywatności na własne potrzeby. Niniejsza licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Przez instalowanie, kopiowanie, lub użycie Aplikacji Licencjobiorca akceptuje wszystkie warunki i postanowienia Licencji. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z postanowieniami Licencji nie może instalować, kopiować ani używać Aplikacji i zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić, usunąć, lub fizycznie zniszczyć wszystkie kopie aplikacji, które znajdują się w jego posiadaniu. WŁAŚCICIELEM OPROGRAMOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ CLIPPGO! JEST FIRMA CLIPPGO LTD (“LICENCJODAWCA”) Z WIELKIEJ BRYTANII LUB JEJ ODDZIAŁY (“CLIPPGO”). JEST ONO CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI TRAKTATAMI OCHRONY PRAW AUTORSKICH. UŻYTKOWNIK NABYWA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE, A NIE PRAWO WŁASNOŚCI. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE NASTĘPUJĄCĄ UMOWĄ, KTÓRA OKREŚLA PRAWA UŻYTKOWNIKA W STOSUNKU DO PRODUKTU ORAZ ZAWIERA OGRANICZENIA GWARANCJI I/LUB ŚRODKÓW ZADOŚĆUCZYNIENIA, A TAKŻE INNE WARUNKI. OŚWIADCZENIA STRON 1. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem i właścicielem Aplikacji. Aplikacja, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego stanowi dzieło oryginalne, spełniające kryteria wskazane w treści Prawa autorskiego. Licencjodawcy przysługują także autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zobowiązań przyjętych w Umowie Licencyjnej. 2. Licencjodawca nie gwarantuje, że specyfikacja i funkcje Aplikacji spełnią wszystkie oczekiwania Użytkownika oraz, że działanie programu będzie pozbawione błędów lub innych zakłóceń. 3. Licencjobiorca zobowiązuje się niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE LICENCJI a) Licencjobiorca nie ma praw w odniesieniu do niniejszej Aplikacji ani jej części i nie może korzystać z Aplikacji ani jej części w sposób inny niż podano. Bez zastrzeżeń do ogólnych warunków podanych powyżej, Licencjobiorca zgadza się nie (i) dekompilować, dezasemblować, modyfikować Aplikacji ani odtwarzać jej kodu źródłowego lub tworzyć programów pochodnych opartych na Aplikacji; (ii) udzielać dalszych licencji, wynajmować, wypożyczać, przypisywać, dystrybuować, przepakowywać lub opatrywać inną marką lub w inny sposób przenosić lub ujawniać Aplikacji, dowolnej jej części lub towarzyszącej jej dokumentacji stronom trzecim; lub (iii) skłaniać jakiekolwiek osoby trzecie, pomagać lub zezwalać im (w tym użytkownikom końcowym) na wykonywanie wyżej wymienionych czynności. (B) Licencjobiorca wyraża zgodę na pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie w trakcie użytkowania Aplikacji i wynikające z tego konsekwencje. Licencjobiorca zgadza się wykorzystywać Aplikację wyłącznie w celach legalnych, właściwych i pozostających w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy, jak również z wszelkimi przepisami lub wskazówkami, jakie znajdują zastosowanie w danej sytuacji i w danym kraju, w którym używa Aplikacji. Dla przykładu (ale bez ograniczenia do niego) Licencjobiorca zgadza się, że podczas korzystania z Aplikacji nie będzie: • wysyłał przez Internet, pocztą, pocztą elektroniczną, przekazywał lub w inny sposób udostępniał treści naruszające patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności którejkolwiek ze stron, o ile nie jest właścicielem praw lub nie uzyskał zgody właściciela na przekazywanie takich treści; • korzystał z Aplikacji lub innych treści dla celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych; • usuwał ani zmieniał jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności, znajdujących się w Aplikacji lub jakimkolwiek innych treściach należących do firmy CLIPPGO Ltd., lub • rozpowszechniał wirusów, robaków, usterek, koni trojańskich ani żadnych elementów o charakterze destrukcyjnym w ramach Aplikacji. Licencjobiorca wyraża zgodę na postępowanie według praw, przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w miejscu jego zamieszkania lub lokalizacji serwera sieciowego, odnoszących się do postępowania w trybie online i akceptowanych treści, w tym praw regulujących eksport danych do innych krajów lub miejsca zamieszkania Licencjobiorcy. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY Niniejsza Licencja obowiązuje przez cały okres użytkowania Aplikacji. Jednakże Licencja wygasa natychmiast wraz z naruszeniem któregokolwiek z powyższych warunków przez Licencjobiorcę, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie przez firmę CLIPPGO Ltd. Ponadto firma CLIPPGO Ltd. zastrzega sobie wszelkie prawa do przerwania dostępu Licencjobiorcy do Aplikacji w dowolnym czasie, wyłącznie na podstawie swojego uznania, z dowolnego powodu, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia. W takim przypadku Licencjobiorca musi wyrazić zgodę na zniszczenie wszystkich posiadanych kopii Aplikacji. Podane poniżej Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności obowiązują nawet po wygaśnięciu wszelkich umów. Wraz z wygaśnięciem niniejszej Licencji z dowolnego powodu (i) wszystkie udzielone prawa licencyjne wygasają; (ii) Licencjobiorca winien natychmiast zaprzestać korzystania z Aplikacji. OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: PRODUKT JEST DOSTARCZONY „TAKI, JAKI JEST”, BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W TYM M.IN., GWARANCJI JAKOŚCI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU LUB TEŻ GWARANCJI POWSTAŁYCH NA BAZIE PRAWA, USTAWY, NORM HANDLOWYCH LUB ZAWARTEGO POROZUMIENIA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ RYZYKO UŻYTKOWANIA APLIKACJI. FIRMA CLIPPGO LTD. ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATĘ, OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ APLIKACJI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POINFORMOWANO JĄ LUB CZY WIEDZIAŁA ONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY, OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ. FIRMA CLIPPGO LTD. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB JEDNOSTKI PRAWNEJ ZA SZKODY O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM, SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE ANI STRATY MORALNE, W TYM M.IN. ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, STRACONE LUB USZKODZONE DANE ANI INNE STRATY O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB EKONOMICZNYM, NAWET JEŚLI WCZEŚNIEJ POINFORMOWANO FIRMĘ O MOŻLIWOŚCI ICH ZAISTNIENIA LUB SĄ ONE PRZEWIDYWALNE. FIRMA CLIPPGO LTD. NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ. OGRANICZENIA PRZEWIDZIANE W TEJ CZĘŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA WYNIKA Z PRZYPUSZCZALNEGO NARUSZENIA ZASAD, DOMYŚLNEGO NARUSZENIA KTÓREGOŚ Z PODSTAWOWYCH WARUNKÓW LUB Z PODSTAWOWEGO NARUSZENIA ZASAD. JAKIEKOLWIEK POBIERANIE LUB WYSYŁANIE TREŚCI LUB MATERIAŁÓW LUB ICH POZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB DZIĘKI APLIKACJI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO/SIECI LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRYCH PRZYCZYNĄ MOŻE BYĆ POBIERANIE LUB WYSYŁANIE TAKICH TREŚCI LUB MATERIAŁÓW LUB TEŻ KORZYSTANIE Z APLIKACJI, SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. CLIPPGO LTD. NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI LUB INNE STRATY FINANSOWE) BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA APLIKACJI, NAWET JEŻELI FIRMA CLIPPGO LTD. ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODSZKODOWANIA Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę CLIPPGO Ltd., jej oddziały i filie, pracowników, doradców, licencjodawców i partnerów, przed roszczeniami jakichkolwiek stron trzecich wynikających z lub powiązanych w jakikolwiek sposób z użytkowaniem przez niego Aplikacji, pogwałceniem warunków Regulaminu, Licencji i Polityki Prywatności lub wszelkimi innymi działaniami związanymi z korzystaniem z dowolnych treści, w tym przed wszelką odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi z reklamacji, strat, szkód (rzeczywistych i wynikowych), procesów i wyroków sądowych, kosztów takiego postępowania i honorariów adwokackich wszelkiego charakteru. W takim przypadku firma CLIPPGO Ltd. dostarczy Użytkownikowi pisemne powiadomienie o takim roszczeniu, procesie lub działaniu. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Użytkownik uznaje, że firma CLIPPGO Ltd. posiada wszelkie prawa, tytuł oraz interes prawny, w tym wszelkie nieograniczone prawa do własności intelektualnej w stosunku do Aplikacji. Użytkownik nie może pozyskać żadnych praw, tytułu ani interesu prawnego w stosunku do Aplikacji, za wyjątkiem ograniczonej licencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie. FUNKCJONOWANIE APLIKACJI 1. Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby Aplikacja była wolna od błędów i by jej funkcjonalność pokrywała się z opisem Aplikacji w sklepie z aplikacjami. Licencjodawca zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych do usuwania z Aplikacji wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z niej. Jednakże nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w Aplikacji będą działały zgodnie z wymaganiami Licencjobiorcy, a działanie Aplikacji będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Licencjodawca nie gwarantuje, że produkt będzie działał poprawnie z oprogramowaniem firm trzecich. 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia kodu dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Aplikacji lub z instrukcją) instalowania lub korzystania z Aplikacji przez Licencjobiorcę, jego personel lub osoby trzecie. 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do serwerów sklepów z aplikacjami. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚCI 1. CLIPPGO Ltd. zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy Regulaminu. 2. Aplikacja jest chroniona prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami z zakresu ochrony własności intelektualnej. 3. Nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 4. Na mocy niniejszego Regulaminu CLIPPGO Ltd. nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw do znaków towarowych i usługowych. 5. CLIPPGO Ltd. zastrzega sobie prawo własności do wszystkich kopii Aplikacji oraz innych praw, które nie zostały wyraźnie przeniesione na użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą CLIPPGO Ltd. a Użytkownikiem. Ma on pierwszeństwo przed jakimkolwiek innym porozumieniem lub ugodą pisemną czy ustną i może być zmieniony tylko poprzez obustronną umowę. XII. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem lub nieważne, Strony zobowiązane będą do uzgodnienia nowego brzmienia takiego postanowienia z uwzględnieniem w możliwie najszerszym ujęciu wspólnej pierwotnej intencji Stron i wspólnych interesów. XIII. PRAWO WŁAŚCIWE Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Wielkiej Brytanii. XIV. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami Licencji sporu związanego z wykonaniem usługi na podstawie Regulaminu, strony w pierwszej kolejności podejmą próbę jego rozwiązania w drodze wzajemnego porozumienia. 2. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sposób określony w ust. 1 powyżej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania drugiej Stronie, Strony rozstrzygną spór na drodze sądowej. 3. Strony postanawiają, iż wówczas sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę CLIPPGO Ltd. XV. ŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ Regulamin wraz z Polityką Prywatności stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą i Licencjodawcą w odniesieniu do Aplikacji, a także zastępuje wszystkie wcześniejsze lub tymczasowe ustne lub pisemne porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące Aplikacji i wszystkich innych elementów objętych Regulaminem, Licencją. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji (link w Aplikacji) oraz na stronie internetowej www.clippgo.com 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji i strony clippgo.com po wejściu zmian w życie. 3. Kwestie związane z przetwarzaniem danych i prywatnością Użytkowników reguluje Polityka Prywatności dostępna stronie internetowej: link 4. Regulamin obowiązuje od dnia 6 grudnia 2019 roku.