Polityka prywatności ClippGO!

Niniejsza polityka (dalej: „Polityka”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w aplikacji mobilnej ClippGO! (dalej: „Aplikacja”) oraz na stronie www.clippgo.com (dalej: “Strona www”) przez Administratora. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji i Strony www, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i ją zaakceptować. Administrator Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji (dalej: „Użytkownicy”) i Strony www jest Administrator: CLIPPGO Ltd. z siedzibą w Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA, posiadająca nr rejestracyjny 12270864 (dalej: “Administrator”). Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność Użytkowników. Wprowadzenie Udostępniamy aplikację mobilną ClippGO! i Stronę www z pełnym poszanowaniem praw Użytkowników do prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników. W tym celu używamy w Aplikacji ClippGO! m.in. zaawansowanego bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji TLS 1.3. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że nie ma metody transmisji przez Internet lub metody elektronicznego przechowywania danych, która byłaby w 100% bezpieczna. Dbaj o swoje hasło, dostęp do Aplikacji i uważaj, jakie treści za jej pomocą publikujesz. Pamiętaj też, że treść publikowanych przez Ciebie Clippów jest publicznie dostępna po opublikowaniu w Aplikacji. Jeśli nie chcesz publikować danego Clippa, możesz go usunąć z poziomu Aplikacji. Podstawa prawna Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W niniejszej Polityce Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jakie dane Użytkowników zbieramy? Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji i przeglądania Strony www. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin korzystania z Aplikacji i przepisy prawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcji Aplikacji. W celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do możliwości Aplikacji ClippGO! zbieramy takie dane Użytkownika, jak: a) PRZED zarejestrowaniem konta w Aplikacji: - abyś mógł przeglądać publiczne informacje (Clippy) innych Użytkowników powiązane z konkretnym miejscem wskazanym przez Twoją geolokalizację (co jest główną funkcjonalnością Aplikacji), tworzymy dla Ciebie automatycznie konto niezalogowanego użytkownika z unikalnym losowym Nickiem i zbieramy na tym etapie takie Twoje dane, jak: dane geolokalizacyjne, czas korzystania z Aplikacji, miejsce logowania Użytkownika do Aplikacji, adres IP w celu analizy możliwych ataków i ochrony Ciebie przed nimi; model telefonu, typ telefonu, marka telefonu i język systemu - w celu analizy działania Aplikacji i jej stałej poprawy. b) PO zarejestrowaniu konta w Aplikacji, po zalogowaniu: - aby zapewnić Ci dostęp do wszystkich możliwości Aplikacji, zbieramy na tym etapie takie Twoje dane, jak: dane geolokalizacyjne (abyś mógł publikować i widzieć Clippy powiązane z miejscem korzystania z Aplikacji w danej chwili), adres e-mail, nick (nazwa użytkownika), hasło do logowania (nie mamy jednak do niego dostępu, ponieważ jest szyfrowane), nr IP - do ochrony Ciebie przed atakami, nazwa i model urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia mobilnego Użytkownika - w celu analizy działania Aplikacji i jej stałej poprawy, czas i miejsce logowania Użytkownika do Aplikacji, język systemu, dane geolokalizacyjne dostarczane przez sygnał GPS Urządzenia Mobilnego Użytkownika, na którym Użytkownik zainstalował Aplikację i z niej korzysta, zdjęcie awatar Użytkownika, treści przesyłane przez Użytkownika za pomocą Aplikacji i publikowane w formie treści Clippów, emocji (serduszka) i komentarzy do Clippów (tekst, zdjęcia, grafika, materiały interaktywne, linki). Dane osobowe Użytkowników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane o Twojej geolokalizacji Lokalizowanie Urządzenia Mobilnego Użytkownika Aplikacji jest niezbędnym elementem korzystania z Aplikacji i ma miejsce tylko wtedy, gdy Aplikacja jest uruchomiona. W Aplikacji ClippGO! umożliwiamy Użytkownikom poznawanie treści Clippów innych użytkowników oraz dzielenie się swoimi treściami z innymi. Aby zapewnić radość korzystania z Aplikacji opartej na geolokalizacji, Clippy (treści Użytkowników) publikowane są w określonym miejscu na mapie wyznaczonym przez współrzędne GPS dostarczane przez Urządzenie Mobilne Użytkownika i powiązane z miejscem przebywania Użytkownika w chwili publikowania przez niego Clippa. Z tego względu gromadzimy dane Użytkowników obejmujące informacje o tym, gdzie i kiedy i o jakiej porze przebywa Użytkownik podczas publikowania i czytania Clippa i co opublikował w danym miejscu. Treści (Clippy) publikowane przez Użytkownika są dostępne dla pozostałych Użytkowników Aplikacji ClippGO! i dla Administratora. Z uwagi na mogące pojawiać się niedokładne dane z sygnału GPS z Urządzenia Mobilnego Użytkownika, niezależne od Administratora, miejsce publikacji Clippa przez Użytkownika może różnić się od rzeczywistego miejsca przebywania Użytkownika w chwili publikowania Clippa w Aplikacji. Sprawdzaj, czy twój Clipp został opublikowany w żądanym i dostępnym dla Ciebie miejscu. Cele przetwarzania danych: Dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony www, Aplikacji, prowadzenia przez Administratora pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach Administratora oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z Administratorem, udostępniania w Aplikacji i na Stronie www przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego, odpowiedzi na reklamacje i skargi, zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi, dochodzenia roszczeń. Dane Użytkownika są przetwarzane także w ramach uzasadnionego interesu Administratora, który polega na: sporządzaniu na podstawie danych Użytkownika anonimowych statystyk oraz identyfikacji błędów w działaniu Aplikacji – w celu zapewnienia jej prawidłowego działania i usprawniania jej funkcjonalności, a także w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz identyfikowaniu korzystania z Aplikacji przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem Aplikacji. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Aplikacji lub Strony www, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: - przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu jej wykonywania, w tym w celu obsługi indywidualnych kont użytkownika w Aplikacji i udostępniania Strony www - w przypadku Strony www również po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy. W celu monitorowania Strony www Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Dezaktywacja usługi Google Analytics jest możliwa za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każda z wyrażonych zgód może zostać cofnięta w dowolnym momencie – w ustawieniach profilu Użytkownika w Aplikacji. W razie usunięcia konta Użytkownika Aplikacji, Twoje dane zostaną natychmiast automatycznie i bezpowrotnie usunięte. Okres przechowywania danych: Po podaniu przez Ciebie wskazanych wyżej danych osobowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora i są w nim przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu. ​Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, które zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora. Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: dpo@clippgo.com adres pocztowy: Data Protection Officer, ClippGO Ltd., Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA. Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa: Prawo dostępu do treści danych osobowych: Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także prawo do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania Twoich danych osobowych; o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; o odbiorcach lub kategoriach odbiorców; o możliwości skorzystania z praw w zakresie danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego profilowania dla Ciebie. Prawo do sprostowania danych osobowych: Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Prawo do sprostowania danych osobowych: Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. ​Prawo do przenoszenia danych: Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Ciebie danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Prawo do cofnięcia zgody: W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką możesz cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Jesteś uprawniona/-y do realizacji swoich praw, o których mowa powyżej, pisemnie – na adres: Data Protection Officer, ClippGO Ltd., Office 264b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA lub elektronicznie poprzez e-mail: dpo@clippgo.com W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla kraju Twojego zamieszkania. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na analizie danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie oraz Twojej aktywności w Aplikacji (obejmującej historię publikowania Clippów, wyrażania emocji w postaci serduszek, komentowania, czytania rozwiniętych Clippów innych użytkowników, usuwania niechcianych Clippów, sposobem korzystania z Aplikacji), w celu ustalenia Twoich potencjalnych preferencji dla dostosowania reklamy i oferty oraz polepszania działania Aplikacji. Informacja o obowiązku podania danych: Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji. ​Zabezpieczanie danych Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Komu przekazujemy dane Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom swoich podwykonawców: AZ.pl Sp. z o.o. , ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska - w celu wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników, niezbędnych w procesie rejestracji konta w Aplikacji i dla komunikacji z Użytkownikami Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA w zakresie świadczenia przez ten podmiot usługi Amazon Web Services w celu przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej na zlecenie Administratora, również poza terytorium UE Google LLC (z siedzibą w USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA) w zakresie świadczenia przez ten podmiot usługi Google Analytics dla Strony www www.clippgo.com na zlecenie Administratora, również poza terytorium UE). Dane są przetwarzane przez Google LLC i Amazon Web Services Inc. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji dostępnych jest pod adresami: Google - https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause , Amazon Web Services - https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/ Jeżeli niniejsza Polityka lub Regulamin Aplikacji, nie stanowią wyraźnie inaczej, Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom. Pliki cookies Strony www - www.clippgo.com Strona www używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem np. formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz ClippGO Ltd. w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

ClippGO LTD korzysta z systemu do analizy ruchu Game Analytics w aplikacji ClippGO na potrzeby udoskonalania, polepszania wrażeń użytkowników. Prawa Administratora Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora. 9 czerwca 2021